Általános szerződési feltételek

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai
Neve: Hungaro Management KFT.
Címe: 1112 Budapest Repülőtéri út. 2. 
Adóigazgatási azonosítószám: 10573710-2-43
Cégjegyzék száma: 1-09077018
Bankszámlaszám: Kereskedelmi & Hitelbank 10200878-31512105

1.2 A Vásárló
Aki a Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.
Cégünk vendéglátóipari nagykereskedés, ezért magánszemélyeket sajnos nem áll módunkban kiszolgálni.

1.3 A Szállító
Hungaro Management KFT. , vagy a Hungaro Management KFT. álltal megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).

2. Webshop Szerződési Feltételek célja
Az Hungaro Management KFT. a Webshop szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
A Webshop Szerződési Feltételei a Hungaro Management KFT., és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webshop Szerződési Feltételek közzététele

A Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 A Webshop Szerződési Feltételek hatálya
A Hungaro Management KFT.  fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webshop-szolgáltatás
A Hungaro Management KFT. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást.

3.1 A Webshop-szolgáltatás területi hatálya
A Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

4. A Webshop Szerződés Létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Hungaro Management KFT. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
A képek tájékoztató jellegűek! Bizonyos esetekben eltérhetnek a terméktől!

4.2 Megendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop Elérhetőségeink menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges. 

4.3 Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét 50% előreutalással, a fennmaradó 50% második részt átutalással, a Kereskedelmi & Hitelbank 10200878-31512105 számlaszámára, vagy a Hungaro Management KFT. Raktáránál címe: 1112 Budapest, Repülőtéri u. 2. az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Szállító, a Hungaro Management KFT. az átadásra kerülő áruról hivatalos, áfás számlát ad Vásárló részére. A Hungaro Management KFT. részteljesítést vállal. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

4.4 Szállítási módok
-Postai szállítás átutalással
A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Magyar Posta aktuális árszabása alapján kerül megállapításra,valmint futárral történő kiszállítás esetén a futárcég díjszabása alapján kerül megállapításra.

-Postai szállítás utánvéttel
Az összeget a Vásárló az átadó postai dolgozónak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Magyar Posta aktuális árszabása alapján kerül megállapításra,valmint futárral történő kiszállítás esetén a futárcég díjszabása alapján kerül megállapításra. 

4.6 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a Szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Hungaro Management KFT.  érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A vásárló joga, kötelezettsége
A vásárlónak lehetősége van 3 napon belül a megrendelt termékkel kapcsolatos bármely kifogását a szolgáltató részére bejelenteni írásban. Amennyiben a termék sértetlen eredeti csomagolásban van és az teljes értékűen eladható, akkor kérheti az áru visszavételét és helyette másik áru szállítását. Az esetlegesen felmerülő szállítási költségek a vevőt terhelik. Bármely bejelentés írásban történhet. Cégünk nagykereskedelem, csak és kizárólag jogi személyeket szolgálunk ki! Kizárólag nagykereskedelemre vonatkozó jogszabályi hivatkozást tudunk elfogadni, természetes személyek vásárlására vonatkozó hivatkozást nem.Adatvédelem, adatbiztonság - adatkezelési szabályzat, hatályos: 2018.05.25. napjától

A hatályos magyar jogszabályok, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Hungaro Management Kft. (székhelye: 1121 Budapest, Ámor u. 7.; cégjegyzékszáma: 01-09-077018; e-mail címe: szebeledy@hm.hu) - a továbbiakban úgyis, mint: Adatkezelo - internetes oldalain történo regisztráció aktiválásakor, valamint a jelen adatkezelési szabályzat ismeretében, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelo az Ön személyes adatait az 5. pontban megjelölt adatkezelési célok érdekében, a hivatkozott jogszabályi eloírások betartása mellett kezelje.
A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Hungaro Management Kft. mint adatkezelo által üzemeltetett, a http://www.hotelellato.hu/aruhaz/ és http://hm.hu/webshop/ aldomainjain és az ott meghatározott egyéb címeken elérheto weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) természetes személy felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, a Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) rendelkezéseinek megfelelo adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléséhez történo önkéntes hozzájárulása, az adatkezeléshez történo hozzájárulását bármely idopontban jogosult visszavonni, valamint bármikor jogosult az adatkezelésrol tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését (adatkezelés megszüntetését), illetve az alább megjelölt célokra vagy azok egy részére történo kezelésének megszüntetését igényli a 1112 Budapest, Repülotéri út 2. 1.em. 120. ajtó címre vagy a rendel@hm.hu email címre küldött levélben illetve az erre a célra használható Adatkezelo által biztosított webes felületen a http://hotelellato.hu/aruhaz/?page=adatok vagy http://hm.hu/webshop/fiokom linken.
Kiemelten felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy a Felhasználó jogosult tiltakozni az adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történo kezelése ellen a 1112 Budapest, Repülotéri út 2. 1em. 120. ajtó címre, vagy a rendel@hm.hu email címre küldött levélben.
Az Adatkezelo internet oldalain történi regisztráció, illetve a hírlevélre történo feliratkozás során a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelo. A Felhasználó jogairól jelen Adatkezelési Szabályzat 11. pontja, míg a jogérvényesítés lehetoségeirol jelen Adatkezelési Szabályzat 12. pontja as részletes felvilágosítást.
Az adatkezeléshez történo hozzájárulás visszavonása nem érinti az addig történt adatkezelo jogszeruségét.
Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Adatkezelo felelosséget nem vállal.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelo a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelos hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1112 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint, a Weboldalokon történo regisztráció vagy hírlevélre történo feliratkozás során kifejezetten és önkéntesen hozzájárul az Adatkezelonek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléshez. Kérjük, olvassa el a 4. (Felhasználó Nyilatkozata) pontot is a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerint megadott hozzájárulása kapcsán tett nyilatkozatainak megismeréséhez!

2. MÓDOSÍTÁS
Az Adatkezelo fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelo a Weboldalon legkésobb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatályba lépése elotti ötödik (5.) napon közzéteszi. Az Adatkezelo a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált felhasználói részére a Weboldalon elérheto felhasználói fiókon (a továbbiakban: Felhasználói Fiók) vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a weboldal használatánál megadott elérhetoségeik egyikén keresztül is küldhet értesítést, legkésobb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatályba lépése elott ötödik (5.) napon. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetoségeken keresztül kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat szerint hozzájárul.

3. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA
A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy
- elosegíti az adatvédelmi jogszabályok érvényesülését;
- meghatározza a Felhasználó 6. pont szerinti és az Adatkezelo által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfeleloen a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését;
- az adatkezelés megkezdése elott tájékoztassa a Felhasználókat az Adatkezelo kilétérol, az adatkezelés céljáról, idotartamáról és a jogalapjáról, valamint a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítésének lehetoségérol és módjáról; továbbá,
- megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

4. A FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA
A Felhasználó a Weboldalon történt regisztráció, és/vagy hírlevélre történo feliratkozás során megadott hozzájárulásával megerosíti, hogy teljes köruen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezonek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelo az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok - vagyis az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott valamennyi cél - érdekében kezelje a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfeleloen.
A Felhasználó a Weboldalon történt regisztráció, és/vagy hírlevélre történo feliratkozás során hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelo 5. pontban rögzített célokból kezelje, egyúttal hozzájárul név és lakcímadatainak (elérhetési adatainak) a folyamatos kapcsolattartáshoz, illetve az ismételt kapcsolatfelvételhez való felhasználáshoz.
A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fuzodo vagy egyéb jogit, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik.

5. ADATKEZELÉSI CÉLOK
A Felhasználók személyes adatainak kezelésére
- az Adatkezelo által a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevétele, nyújtása, fenntartása - különösen a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos számlázás-, védelme érdekében; - a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások kifejlesztése érdekében;
- a Felhasználókkal történo ügyfélszolgálati kapcsolattartás érdekében;
- az Adatkezelo és a Felhasználó védelme érdekében;
- az Adatkezelo Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének, ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítésének, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások elokészítésének, lebonyolításának, továbbá az Adatkezelo tevékenységének támogatása érdekében;
- a fentiekhez kapcsolódó promóciós célokra (hírlevél, illetve reklám-hírlevél küldésére, termék/szolgáltatások ajánlására) történo felhasználás érdekében
kerül sor.

6. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A Felhasználók személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos eloírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetoek.
Az Adatkezelo csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelo adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.
6.1 Felhasználók azonosítása érdekében, illetve egyéb aktivitások érdekében kezelt személyes adatok
Az Adatkezelo a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás és kapcsolattartás érdekében:
(1) Felhasználó természetes személy azonosító adatai: vezeték- és utónév, személyi igazolvány száma;
(2) Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címe;
(3) Felhasználó lakcíme, postacíme;
(4) Felhasználó közvetlen telefonszáma;
(5) Regisztráció dátuma, bankszámlaszáma, fizetési tranzakciós adatok, belépési IP címek és idopontok
Amennyiben Szolgáltatásait nem természetes személy veszi igénybe, úgy a Felhasználót megilleto jogok nem a természetes személy képviseletében eljáró természetes személyt is megilletik. Adatkezelo a nem természetes személy képviselojének alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás és kapcsolattartás érdekében; ez esetben Felhasználó alatt a nem természetes személy természetes személy képviselojét kell érteni:
(1) Felhasználó természetes személy azonosító adatai: vezeték- és utónév
(2) Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kapcsolattartóként megjelölt természetes személy azonosító adatai: vezeték- és utónév,
(3) Felhasználó és kapcsolattartó közvetlen telefonszáma;
(4) Kapcsolattartó e-mail címe;
(5) Regisztráció dátuma, belépési IP címek és idopontok
A Weboldalon az Adatkezelo bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (kedvezmények biztosításához), ezek megadása során a Felhasználók szintén kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják a megadott személyes adatok kezelése érdekében, és az Adatkezelo a megadott személyes adatot csak az 5. pontban megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódó cél megvalósulásáig kezeli. Ezen adatkezelésre is a jelen Adatkezelési Szabályzat az irányadó.
6.2 Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
(1) Felhasználó számítógépes IP -címe;
(2) Felhasználók Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a bejelentkezési hely és idotartam, kiszolgáló adatok, cookiek).

Ezen adatokat az Adatkezelo saját vagy harmadik személy (pl. Google Analytics) rendszere automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelo a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatok trendelemzéséhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a Szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.
Regisztrációs formanyomtatványok: az ilyen oldalon az Adatkezelo a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, telefonszámot, e-mail címet, cég esetén adószámot, cégnevet) kérheti, ezek megadása szintén önkéntes. Hírlevél: Az Adatkezelo hírlevél küldo szolgáltatást is használ. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerint a hírlevélre történo feliratkozás során megadott kifejezett hozzájárulását adja, ahhoz, hogy az adatkezelo hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg ot a hírlevél fogadására megadott elérhetoségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben és a Weboldalon megjelölt módon, illetve az adatkezelonek a jelen Szabályzat elso bekezdésében megjelölt elérhetoségének valamelyikére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével indoklás nélkül visszavonhatják hozzájárulásukat a hírlevelek küldésével kapcsolatban. A hírlevelekkel kapcsolatos hozzájárulás visszavonása egyben az adatkezelés e célból történo megszunését is eredményezi.
Közvetlen üzletszerzés: A Felhasználó a Weboldalon történt regisztráció, és/vagy hírlevélre történo feliratkozás során önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelo közvetlen üzletszerzési céljából kezelje a Felhasználó személyes adatait. A hozzájárulás megadása önkéntes, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor, indoklás nélkül lehetséges a Weboldalon vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat elso bekezdésében feltüntetett elérhetoségek valamelyikén. Az Adatkezelo bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott idoközönként tájékoztató anyagot küldhet ki a Felhasználónak, melyekben a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról ad hírt. Azok a felhasználók, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, e szándékot tudató levéllel postai úton vagy e-mail elküldésével a jövoben bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat e tájékoztató-szolgáltatással a jelen Adatkezelési Szabályzat elso bekezdésében feltüntetett levelezési vagy e-mail címen.
Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing: Az Adatkezelo a Felhasználók számára bizonyos idoközönként tájékoztató célú körlevelet küldhet új szolgáltatásaikról, speciális ajánlataikról, melyhez a Felhasználó a Weboldalon történo regisztráció vagy hírlevélre történo feliratkozás során a jelen Adatkezelési Szabályzat szerint önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja. Az Adatkezelo ennek érdekében kezeli a Felhasználók e-mail címét, nevét és regisztrációs dátumát. Amennyiben a Felhasználó nem akarja az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, tiltakozhat a promóciós levelek küldése ellen vagy hozzájárulását az adatkezeléssel kapcsolatban visszavonhatja az Adatkezelonél a jelen Adatkezelési Szabályzat elso bekezdésében feltüntetett elérhetoségek valamelyikén.

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA
Az Adatkezelo a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfeleloen történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat ismeretében kijelenti , hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követo adatszolgáltatás minden esetben az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelo jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.
Abban az esetben, ha a Felhasználó rendelést ad le a honlapokon keresztül, úgy a rendelés teljesítéséig a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, illetve az Infotv. 6. § (4) bekezdése alapján az adatkezelés jogalapja a 6.1 pont (1)-(4) bekezdéseiben szereplo - amennyiben azok a szerzodés teljesítéséhez szükséges - adatokkal kapcsolatban az Adatkezelo szerzodés teljesítéséhez szükséges jogi érdeke.
A jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya kiterjed mind az elektronikusan, mind a manuálisan felvett és kezelt adatokra.

8. ADATKEZELÉS IDOTARTAMA
Amennyiben az adatkezelés a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. fejezetében részletezettek szerint a Felhasználó hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezelés idotartama az Adatkezeléshez kapcsolódó cél megvalósulásáig, de legkésobb a Felhasználó által az adatkezeléshez történo hozzájárulása visszavonásáig tart.

9. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelo az Infotv. 7. §-a, illetve a Rendelet 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfeleloen mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Felhasználó adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek az Infotv., a Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok valamelyike módosul, úgy vonatkozó módosításokat a Felhasználónak a Weboldalon is el kell végeznie.
Linkek: Lehetséges, hogy az Adatkezelo Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetoségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelo semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra, illetve ahová az Adatkezelo adatmegosztást/adattovábbítást nem végez. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelo által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külso weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelo általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

10. ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI
Személyes adatot az adatkezelo az alább meghatározott esetben és az ott meghatározott címzettek részére továbbít:
- a http://hm.hu/webshop/ és a http://hotelellato.hu/aruhaz/ Weboldalon történo regisztráció esetén a Weboldalak tárhely szolgáltatását üzemelteto Tárhely.eu Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.; cégjegyzékszáma: 01-09-909968; e-mail címe: gdpr@tarhely.eu) részére.
- hírlevélre történo feliratkozás esetén a hírlevélküldo adatfeldolgozó cég Etalon Bázis Kft. (székhelye: 2500 Esztergom, Mohácsy köz 4.; cégjegyzékszáma: 11-09-007384; e-mail címe: kutiposta@hirlevelmanager.hu) részére - Az Adatkezelo könyvelését végzo szervezet részére a törvényes kötelezettség teljesítése érdelében
A szolgáltató harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelo részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végzo adatfeldolgozó részére akkor adhat át személyes adatot, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a vonatkozó jogszabályokban eloírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelo szintu védelme.
A személyes adatok megfelelo szintu védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelezo jogi aktusa azt megállapítja, vagy a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a vonatkozó jogszabályokban írt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenorzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerzodés van hatályban.
Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

11. A FELHASZNÁLÓK JOGAI
A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésrol, illetve arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a folyamatban lévo adatkezelés során kérésére másolatot kaphat a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokról, valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését (az adatkezelés megszüntetését), vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok kezelésével összefüggésben ot megilleto jogokat a Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elso bekezdésében feltüntetett e-mail címre megküldött értesítés útján gyakorolhatja. A Felhasználó tájékoztatásra, másolat, hozzáférés, adattovábbítás kérésre, helyesbítésre korlátozásra irányuló, illetve törlés (adatkezelés megszüntetése) iránti kérelmét postai úton vagy e-mailben, a jelen Adatkezelési Szabályzat elso bekezdésében található levelezési vagy e-mail címre juttatja el.
Az Adatkezelo a jelen 11. pont alábbi (b)-(f) pontjaiban, illetve jelen Adatkezelési Szabályzat 12. pontjában részletezett felhasználói kérelem esetén a kérelem beérkezését követo egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésrol, a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címén, kivéve, ha Felhasználó kérelemben ettol eltéro tájékoztatási utat jelöl meg. Adatkezelo ezt a határidot a kérelmek összetettsége és számára tekintettel további legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A határido meghosszabbításáról a Felhasználót Adatkezelo a késedelem okainak megjelölésével a kérelemkézhezvételétol számított egy hónapon belül tájékoztatja.
Ha az Adatkezelo nem tesz intézkedést a Felhasználó kérelme nyomán, úgy a kérelem beérkezésétol számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A kérelmet az Adatkezelo díjmentesen teljesíti, kivéve, ha kérelem egyértelmuen megalapozatlan vagy - különösen ismétlodo jellege miatt - túlzó, mely esetekben az Adatkezelo a kérelem alapján történo intézkedést megtagadhatja. (a) Tájékoztatás, hozzáférés
Személyes adatai kezelésérol a Felhasználó az Infotv. 14. § a) pontjai, valamit a Rendelet 15. cikk (1) bekezdése alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelo kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelo, illetve az Adatkezelo megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Amennyiben az adatokat az Adatkezelo, vagy az Adatkezelo megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, úgy az Adatkezelo a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Felhasználók az Adatkezelo illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait és - a Felhasználó kérelmének keretei között és annak függvényében - közli a Felhasználóval
- a kezelt személyes adatok forrását,
- az adatkezelés célját és jogalapját, idotartamát,
- a kezelt személyes adatok körét,
- a kezelt személyes adatok megorzésének idotartamát, ezen idotartam meghatározásának szempontjait,
- a Felhasználót az Infotv. alapján megilleto jogokat, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,
- profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét, továbbá
- a Felhasználó személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére és elhárítására tett intézkedéseket,
valamint tájékoztatja a Felhasználót az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol.
Az adatkezelésrol való tájékoztatás iránti kérelmet postai úton vagy e-mailben, a jelen Adatkezelési Szabályzat elso bekezdésében található levelezési vagy e-mail címre kérjük eljuttatni, amire huszonöt (25) napon belül írásban választ kap a Felhasználó.
(b) Helyesbítés
Az Adatkezelo helyesbítési a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy pontatlan, és a valóságnak megfelelo, illetve pontos személyes adat az Adatkezelo rendelkezésre áll. A Felhasználó emellett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérni.
Jelen 11. (b) alpont fenti rendelkezéseinek megfeleloen, az az Adatkezelo által, illetve az Adatkezelo megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, úgy azokat az Adatkezelo - különösen a Felhasználó kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az adatbekérés céljával összeegyeztetheto, a Felhasználó által a kezelt személyes adatokhoz fuzött nyilatkozattal kiegészíti. Az Adatkezelo mentesül az elozo mondatban írt kötelezettség alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat a Felhasználó sem bocsátja rendelkezésre, vagy a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
(c) Törlés
Az Adatkezelo a személyes adatot törli, ha azt, illetve az adatkezelés megszüntetését a Felhasználó kéri.
Az Adatkezelo az adatok törlésére vonatkozó kérelmet az alábbi esetekben tagadhatja meg:
a) az adatok további kezelése a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges; vagy
b) az adatok további kezelése a személyes adatok eloíró, íz Adatkezelore alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges; vagy
c) az adatok további kezelése jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Weboldalon az ezt a célt szolgáló felhasználói fiókban, illetve postai úton vagy e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat elso bekezdésében található levelezési vagy e-mail címen jelzi az Adatkezelonek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétol számított huszonöt (25) napon belül az Adatkezelo törli a Felhasználó által törölni kért adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy az adatok törlése a kapcsolódó szolgáltatások végleges és visszavonhatatlan törlésével is járhat, amelyrol az Adatkezelo Felhasználót külön tájékoztatja. (d) Adatkezelés korlátozása
Az Adatkezelo korlátozza az adatkezelést, ha
- a Felhasználó vitatja az Adatkezelo, illetve az Adatkezelo megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg; a fennálló kétség tisztázásának idotartamára, vagy
- jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye az adatkezelés jogellenessége miatt, de a Felhasználó írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelo rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltételezheto, hogy az adatok törlése sértené Felhasználó jogos érdekeit; a törlés mellozését megalapozó jogos érdek fennállásának idotartamára, vagy
- jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye az adatkezelés jogellenessége miatt, de az Adatkezelo vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetoeljárás - során az adatok bizonyítékként való megorzése szükséges; ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig.
Az így korlátozott személyes adatok Adatkezelo kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A korlátozás Alá eso személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó jogos érdekének érvényesítése céljából, vagy a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igényének eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy mástermészetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébol lehet kezelni. Az Adatkezelo a korlátozáselrendelésérol a Felhasználót értesíti. Az Adatkezelo elozetesen értesíti a Felhasználót az adatkezelés korlátozásának feloldásáról, abban az esetben, ha a korlátozásra az adatok pontosságának, helytállóságának vagy hiánytalanságának ellenorzése miatt volt szükség.
(e) Tiltakozás
A Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Felhasználó az adatkezelés ellen tiltakozik, úgy személyes adatai tovább nem kezelhetoek, kivéve, ha az Adatkezelo bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszeríto ereju jogos okok indokolják, amelyek elsobbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a Felhasználó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történo kezelése ellen tiltakozik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetok.
(f) Adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó adathordozhatóságához való joga körében kérheti az Adatkezelot, hogy az Adatkezelo által kezelt személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban másolatot kapjon, valamint jogosult kérni az Adatkezelot, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait egy másik adatkezelo részére közvetlenül továbbítsa.

12. JOGORVOSLATI JOGOK
(a) Hatósági jogérvényesítés
A Felhasználó
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelo intézkedése jogszeruségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelo a Felhasználót az adatkezelés megkezdését megelozoen az adatkezeléssel összefüggo tényekkel kapcsolatban nem vagy nem az Infotv. rendelkezéseinek megfeleloen tájékoztatta, illetve ha a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat 11. pontjában meghatározottjogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmet elutasítja, vagy
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolyását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelo, illetve az Adatkezelo által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott eloírásokat.

(b) Bírósági jogérvényesítés
A Felhasználó az Adatkezelo, illetve - adatfeldolgozó tevékenységi körbe tartozó adatkezelési muveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulat, ha megítélése szerint az Adatkezelo, illetve az Adatkezelo által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott eloírások megsértésével kezeli.
Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott eloírásoknak megfelel, az Adatkezelo, illetve az Adatkezelo által megbízott adatfeldolgozó köteles bizonyítani.
A pert a Felhasználó - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék elott is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Ha az Adatkezelo, illetve az Adatkezelo által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott eloírásokat és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az Adatkezelo, illetve az Adatkezelo által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésre vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott eloírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmét szenvedett az Adatkezelotol, illetve az Adatkezelo által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelmidíjat követelhet.
A jogérvényesítés részletes módját, valamint az Adatkezelo kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényei rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza.
Korlátozottan cselekvoképes, valamint cselekvoképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait - ideértve a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását is - törvényes képviseloje, gondnoka gyakorolja, kötelezettségeit o teljesíti. 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselojének beleegyezése vagy utólagos hozzájárulására nincs szükség.

Jelen szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.